+372 746 17 09
tmk2@tartu.ee

Mida me õpetame

Tartu II Muusikakool on huviharidust andev ja huvitegevust võimaldav huvikool.
Huvihariduse moodustavad tasemeõpe ja selleks ettevalmistav eelõpe, huvitegevuse all mõistame õpet vabaklassis ja osalemist erinevates muusikaringides.

Eelõpe (ettevalmistusklass) on muusikalise põhihariduse omandamisele eelnev õpe. Eelõppes toimub laste muusikaliste põhivõimete arendamine ja muusikalise silmaringi avardamine, lapsi valmistatakse ette tasemeõppesse astumiseks. Õppeaeg eelõppes kestab 1-2 aastat, vastu võetakse 6-8 aastaseid lapsi. Eelõppes toimub õppetöö rühmatundides ja soovi korral pilliõpe individuaaltundides.

Tasemeõpe jaotub A-õppeks (põhiõpe) ja B-õppeks (üldõpe).

NB! 1. õppeaastal õpivad kõik õpilased ühesuguse õppetundide mahuga – 2 pillitundi, 2 solfedžotundi ja 1 kooritund nädalas.  Eristumine A-õppeks (põhiõpe) või B-õppeks (üldõpe) toimub alates 2. õppeaastast lapsevanema avalduse ja/või õppenõukogu otsuse alusel. A-õpet eristab B-õppest õppetöö intensiivsus ja õppetöö maht, mis kajastuvad ainekavades sätestatud nõuetes.

A-õppe nädalakoormuseks on kaks pillitundi ja kaks solfedžotundi, alates 4. klassist lisandub muusikalugu 1 tund nädalas.

B-õppes on nädalakoormuseks üks pillitund ja üks solfedžotund, alates 4. klassist lisandub muusikalugu 1 tund nädalas.

Vastavalt valitud erialale läbivad õpilased ka erinevaid kursuseid – 2. õppeaastal kursus Klaveri ABC kõikidele erialadele (välja arvatud klaveri eriala); 3. õppeaastal noodilugemise kursus klaveri eriala õpilastele. Orkestripillide õpilased  (puupuhkpillid, vaskpuhkpillid, löökpill) osalevad alates 4. õppeaastast puhkpilliorkestri töös. Viiuli- ja tšelloõpilased saavad ansamblimängu kogemuse alates 4. klassist, võttes osa keelpilliansambli tööst.

Tasemeõpe (nii A-õpe kui B-õpe) on jagatud kaheks astmeks:

  • noorem aste I-IV õppeaasta

Noorema astme tunnistuse saab õpilane, kes on täitnud õppekava nõuded põhiaines, solfedžos ja muusikaloos ning sooritanud noorema astme eksami põhiaines ja tasemetöö solfedžos positiivsetele hinnetele.

  • vanem aste V-VII õppeaasta

Kooli lõputunnistuse saab õpilane, kes on täitnud kooli õppekava nõuded põhiaines, solfedžos ja muusikaloos ning sooritanud kooli lõpueksamid põhiaines ja solfedžos positiivsetele hinnetele.

  • lisaõpe (VIII õa)

on mõeldud õpilasele, kes on edukalt lõpetanud tasemeõppe A- või B-õppes ja omab eeldusi edaspidiseks muusika-alaseks tegevuseks; on orienteeritud professionaalse muusikahariduse omandamisele; vajab järjepidevat õpet kuni muusikaõpingute jätkamiseni kesk- või kõrgharidust andvas muusikaõppeasutuses.

Vabaõppes (vabaklassis) on võimalik õppida koolis õpetatavatel erialadel igas vanuses õpilastel ja täiskasvanutel ilma õppekava nõueteta. Õppeaja pikkus vabaklassis on õppija poolt vabalt valitav.

Tartu II Muusikakooli õppekavaga saab tutvuda siin